Etický kodex poradny Mojra.cz

  1. Internetová poradna (IP) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.
  2. Na klienta nebude vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.
  3. IP je služba, u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.
  4. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, do kdy může klient očekávat odpověď.
  5. Odpověď nebo jiná internetová reakce IP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a IP.
  6. Pracovník IP nesmí používat IP k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
  7. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR.
  8. Aktivita IP vůči klientovi není jen dílem jedince - je výsledkem spolupráce týmu.

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen XIII. sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci.

Poradna Mojra.cz s tímto kodexem souhlasí a přijímá ho.

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní